گفتار استاد

دعای عبادالرّحمان

((والّذین یقولون ربّناهب لنامن ازواجناوذرّیاتناقرّه اعین واجعلناللمتّقین اماما))فرقان -۷۴.

-انهاکسانی هستندکه می گویند:پروردگارا،ازهمسران وفرزندانمان مایه روشنی چشم ماقرارده وماراپیشوای پرهیزکاران قراربده.

خدای متعال دراین ایه شریفه به یکی دیگرازصفات بندگان ویژه خودویابه تعبیر قران صفات (عبادالرحمان)رابیان می فرمایدوان عبارت ازاین است که همواره به فکرتربیت وسازندگی فرزندوخانواده خویش بوده وخودرادربرابرانهابی تفاوت نمی بینند.وانان پیوسته ازخداوندمی خواهندکه همسران وفرزندانشان راازکسانی قراردهدکه مایه روشنی چشم انهاباشد.

مقصوداین است که پیوسته درمسیراطاعت وبندگی خداوندگام بردارندوتوفیق عبودیت وپرستش ذات اقدس حق یارورفیق انان باشد.

پرواضح است،چیزی که روشنی بخش چشمان پدران ومادران مومن است وهمواره بدان افتخارمی کنند،برخورداری فرزندانشان ازایمان واعمال صالح وشایسته است،لذاحاجتشان ازخداونداین است که اولادوذریه انهارادرمسیرتوحیدوبندگی خودش قراردهدوازانحراف وگرایش به الودگی هانجاتشان بخشد.طبیعی است برای هرپدرومادرباایمان هنگامی زندگی تیره وتارخواهدبودکه فرزندانشان بااعمال وافعال ناشایست خودمایه سرافکندگی وذلت انهاباشندوهمواره وسیله هتک حیثیت وبی ابرویی انان رافراهم سازند.دراین صورت قطعااینگونه فرزندان تبه کاروناصالح روشنایی چشم انهامحسوب نگردیده بلکه ازنظرانهاهمواره ذلیل وفرومایه وفاقدهرگونه ارزش واحترام نمایان می گردد.

وسرانجام درپایان ایه موردبحث به صفتی دیگرازصفات برجسته این گروه ازمومنان اشاره می نمایدوان عبارت ازاین است که انان چون خودمسیرتکاملی رابخوبی طی می کنند،همواره دوست دارنددیگران رانیزبه این راه دعوت وهدایت نموده وخودراهبر وپیشوایی برای انهاباشند.

ازاینروی درخواستشان ازخداونداین است که:

((واجعلناللمتّقین اماما))-ماراپیشوای پرهیزکاران قراربده.

اری اینان گروهی خاص وبندگان ممتازبرای خداوندهستندکه همچون ستارگانی پرفروغ،جامعه راازظلمت وتاریکی رهایی می بخشندوهمواره مانع از انحراف ولغزش ایشان می گردند،طبعااحادجامعه درپرتوراهنمایی وتوصیه های روحبخش انان وتصمیم همه جانبه بررهروی راه روشن وسازنده ایشان ،به نقطه اوج وارستگی ومرحله نهایی کمال دست می یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا