گفتار استاد

حضرت نوح

))ربّ انّ قومی کذّبون *فافتح بینی وبینهم فتحاونجّنی ومن معی من المومنین))شعراء -۱۱۷و۱۱۸.

((پروردگارا،قوم من مراتکذیب کردند .بین من وانان داوری کن،ومراوکسانی که بامن ایمان اورده اندازدست انان نجات بخش.))

۱.نوح،یکی ازپیامبران الهی بودکه عمری دراز یافت به گونه ای که عمراوضرب المثل شده است.

نوح مردم رابه خداپرستی ومعرفت فرامی خواند واز بت پرستی و جهالت بازمی داشت.مردم که باعقائد پدران خویش خوگرفته  بودند وازاندیشه وتفکر به دوربودندنوح راتهدیدکردندکه((ای نوح اگرازکارت دست برنداری توراسنگباران می کنیم.))

نوح دست به دعابرداشت واین راازخداخواست.

خداونددرقران کریم می فرماید((مانوح وهمراهان اورانجات دادیم ودیگران راغرق کردیم.))

-درقران کریم یک سوره به نام حضرت نوح امده است وتمام این سوره مربوط به داستان ان حضرت است.خدای متعال می فرماید:مانوح رابه سوی قومش فرستادیم پیش ازانکه عذاب دردناک به سراغشان اید.اوبه مردم گفت:من شماراهشدارمی دهم،خدارابپرستیدوتقوای الهی راپیشه گیریدومرااطاعت کنید.اگرچنین کنیدخداوندشمارامی امرزدواجل شمارابه تاخیر می اندازد.

این پیام وتبلیغ،مردم رابیدار نکردوبه همین سبب نوح از سردرد باخداوند چنین گفت((بارالها،شب وروزمردم رادعوت کردم وهرچه بیشترفراخواندم مردم بیشترگریزان شدند ،هرگاه انان رابه امرزش تودعوت می کنم انگشت به گوش می کنند،لباس برسرمی کشندتاپیام مرانشنوندوبرکردارخوداصرارمی ورزند.به طورعلنی وپنهانی انان راخواندم وگفتم ازپروردگارتان طلب امرزش کنید چراکه اوامرزنده است.اوست که باران برشمافرو می فرستدواموال وپسران به شمامی دهد وباغ هاونهرهابرایتان فراهم می اورد))

نوح سپس ایات ونشانه های حق تعالی رادرعالم افرینش برایشان بازگوکرد.امابازهم بیدار نشدندوبه یکدیگرسفارش می کردندکه ازبت های خوددست برندارید.انان درگناهان غوطه ورشدندوسرانجام اهل جهنم گشتند.

دراین هنگام نوح دست به دعا برداشت وبه پروردگارعرضه داشت:

((رب لاتذرعلی الارض من الکافرین دیارا*انک ان تذرهم یضلواعبادک ولایلدواالافاجراکفارا*رب اغفرلی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومناوللمومنین والمومنات ولاتزدالظالمین الا تبارا))نوح-۲۶-۲۸-

((بارالها،ازکافران برروی زمین هیچ کس باقی نگذار.اگرانان رارهاکنی بندگان تورا گمراه می کنندوبه جزتبه کار کافرفرزندی نیاورند.بارالها،مراوپدرم ومادرم وهرمومنی راکه به خانه ام واردشودوهمه مردان وزنان با ایمان رابیامرزوبرنابودی ستمگران بیفزا.))

خداوند درسوره قمر می فرماید((دردوران گذشته قوم نوح بنده ماراتکذیب کردندوگفتند اودیوانه وجن زذه است.))نوح هم دست به دعابرداشت وخداوندراخواندوچنین گفت:

((انی مغلوب فانتصر))قمر-۱۰

-بارالها،من درهدایت مردم شکست خوردم ،تو خود مرا یاری فرما.۱

درسوره مومنون امده است:مانوح رابه سوی قومش فرستادیم.اوبه مردم گفت :ای قوم من،خداوندرابپرستید،به جزاوبرای شما خدایی نیست،ایاپروانمی کنید؟

گروه کافران گفتند:نوح چون شمابشر است که می خواهدبرشمابرتری جوید،اگرخداوند می خواست پیامبری بفرستدفرشتگانی رابه پیامبری می فرستاد،نوح دیوانه است.

دراین هنگام نوح دست به دعابرداشت وگفت:

((رب انصرنی بماکذبون))مومنون ۲۶

-بارالها،دربرابرتکذیب این مردم مرایاری کن.

خداوند می فرماید:به نوح وحی کردیم زیر نظر وراهنمایی ماکشتی بساز،وهرگاه فرمان رسیدواب از تنورفوران کردازهریک از حیوانات دو عددوخانواده ات راسواربرکشتی کن،وهر گاه تووهمراهان درکشتی مستقر شدیدبگو:

((الحمدلله الذی نجینا من القوم الظالمین*وقل رب انزلنی منزلا مبارکاوانت خیر المنزلین))مومنون۲۸و۲۹

-حمدبرای خدایی است که ماراازدست ستمکاران نجات داد.وبگو:بارالها،مرادرمنزلگاهی مبارک جای ده،زیراتوبهترین فرود اورندگانی.

دکمه بازگشت به بالا