گفتار استاد

دعای عرشیان درحق مومنان

((الّذین یحملون العرش ومن حوله یسبّحون بحمدربّهم ویومنون به ویستغفرون للّذین امنوا ربّناوسعت کلّ شی رحمه وعلمافاغفرللّذین تابواراتّبعواسبیلک وقهم عذاب الجحیم*ربّناوادخلهم جنّات عدن الّتی وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذریّاتهم انّک انت العزیزالحکیم*وقهم والسّیئات ومن تق السّیئات یومئذ فقدرحمته وذالک هوالفوزالعظیم))مومن-۷تا۹.

-حاملان عرش وانان که برگرد ان هستندبه ستایش پروردگارشان تسبیح می گویندوبه اوایمان دارندوبرای مومنان امرزش طلب می کنندوعرضه می دارند:پروردگارا،رحمت وعلم توبرهمه جیزاحاطه دارد،پس انان راکه توبه کرده اندوپیروراه توشدندبیامرزوازعذاب جهنم حفظ کن.

پروردگارا،انهاونیاکان وهمسران وفرزندان صالح رادرباغهای جاویدی که وعده داد ه ای واردکن که تونیرومندوحکیمی.

انهاراازبدیهانگاهداروهرکه رادران روزازبدیهامحفوظ داری،مشمول رحمت خودساخته ای واین همان رستگاری بزرگ است.

ایات یادشده دال براین معناست که فرشتگان حاملان عرش وفرشتگانی که پیرامون عرش پروردگارقراردارندبه ستایش پروردگارشان تسبیبح می گویندوبه اوایمان دارندوانان برای مومنان طلب امرزش نموده ودرحق ایشان دعامی کنند.این سخن نشانگران است که مومنان وپیروان دین مبین اسلام همواره مشمول دعای خیرملائکه بوده واین خودپشتوانه محکمی برای انان درهمه امورزندگیشان است.ودرپرتوادعیه حاملان عرش،نصرت وپیروزی ،فلاح ورستگاری نصیب ایشان خواهدشدو طبعاهمین قدرت نیرومندمعنوی برای همیشه برای انهامنشااثاردرخشانی خواهدگردید.

این ایه دلالت داردبراینکه بایستی دعاباثناوستایش همراه باشدواین امری است که عقل ونقل بران صحه می گذارند.واین خودجنبه تعلیمی داردبرای همه کسانی که می خواهنددست به دعابردارندوخواسته های خویش رابه خداوندعرضه بدارند.طبیعی است تااداب دعامراعات نشودورسم ورسوم عبودیت وبندگی رعایت نشود،بران دعااثری مترتب نخواهدشد.

درایات مزبورفرشتگان نه تنهانعمتهای بهشت ورهایی ازدوزخ رابرای خودمومنان خواستارندبلکه برای پدران وهمسران وفرزندان صالح وشایسته ایشان نیزاین معناراطلب می کنند.

سپس فرشتگان به دعای خوددرحق مومنان ادامه داده ومی گویند:خداوندا،انهاوپدران وهمسران وفرزندان شایسته ایشان رادرباغهای جاویدی که وعده داده ای واردکن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا