گفتار استاد

درخواست دنیاطلبان و دعای حق پرستان

((فمن النّاس من یقول ربّنااتنافی الدّنیاوماله فی الاخره من خلاق ومنهم من یقول ربّنااتنافی الدّنیاحسنه وفی الاخره حسنه وقناعذاب النّاراولئک لهم نصیب ممّاکسبواواللّه سریع الحساب))بقره-۲۰۰-۲۰۲.

-بعضی ازمردم می گویند:پروردگارادراین دنیابه مانیکی عطاکن ودراخرت بهره ای ندارند.عده ای دیگرمی گویند:پروردگارا،به مادردنیانیکی عطافرماودراخرت نیزنیکی مرحمت کن وماراازعذاب اتش برکناربدار.انهابهره ای ازاعمال خوددارندوخداوند سریع الحساب است.

خدای سبحان دراین ایات نحوه دعاوچگونگی درخواست دوگروه رابخوبی معین می فرماید:

گروه نخست کسانی هستندکه ازخداوندتنها منافع دنیوی ولذایذ مادی راطلب می کنندیعنی دقیقا اموری رادرخواست می نمایندکه همواره به ان چشم دوخته وسخت بدان وابسته اندوبه غیران هرگزنمی اندیشندوفقط دنیای انهاتامین وابادباشد،دیگربه هیچ چیزی خودرانیازمندنمی بینند.

یقینااین دسته ازافرادبهره ای ازاخرت نخواهندداشت چراکه درطول زندگانی خویش هیچگاه به یادان نبوده اند.

اماگروه دوم افرادی هستندکه تنهابه زندگی ظاهری دنیافکرنمی کنندوفقط برای ان نمی کوشند،بلکه بااعتقادبه جهان اخرت زادوتوشه ای هم برای حیات اخروی فراهم می سازندوهمواره دردعاهای خودسعادت ونیکبختی درهردوجهان راازپروردگارشان طلب می نمایند.

بنابراین مومنان تنهابه دنیاومظاهران چشم ندوخته اندبلکه حیات دنیوی رادرراستای رشدوتعالی معنوی ونیزتکامل وترقی روحی می خواهندوازطرفی نسبت به طبیعت دنیاذاتاگریزان نیستندبلکه ازتعلقات ووابستگی های به ان بگونه ای که ازمعنویات وهویت انسانی خویش دورگردند،سخت مخالفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا