گفتار استاد

نیایش های پیامبر گرامی اسلام (ص)

الف)طلب غفران الهی:

((وقل ربّ اغفروارحم وانت خیرالرّاحمین))مومنون-۱۱۸.

-بگو پروردگارا،مرابیامرزوبرمن رحم کن که توبهترین رحم کنندگانی.

ایه یاد شده،اخرین ایه سوره مومنون است که به عنوان یک توصیه کلی به پیامبراکرم(ص)می فرماید،که ازپروردگارعالم ،طلب بخشش کندوازاو درخواست رحمت رامرزش نماید.

البته این سخن گرچه خطاب به شخص پیامبراست ولیکن این دستوری است عمومی وفراگیروروی سخن ان باهمه مومنان ووارستگان است.به تعبیر دیگر،اساسامقصودازاین جمله،نقل وحکایت برای عموم افرادباایمان است.

درحقیقت این ایه همچون دیگرادعیه قرانی تعلیمی است ازسوی خدابه همه مومنان که شیوه دعانمودن واعتراف به گناه وطلب امرزش ازاورایاد می دهدواین یک قاعده کلی است که دامنه ان به اندازه ای وسیع وگسترده است که هیچیک ازابنای بشرازان مستثنانیستند،حتی به تصریح قران پیامبران رانیزشامل است چه رسدبه انسانهای عادی که اگرهمواره اینگونه دعابرزبانشان جاری باشد،بازهم کم است .۱

ب)درخواست نصرت ویاری ازخداوندوصدق وراستی درکارها:

وقل ربّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانانصیرا))اسراء-۸۰.

-وبگو:پروردگارا،مرادرهرکارصادقانه واردکن وصادقانه خارج نماوازجانب خودسلطه ویاوری برای من قرار بده.

قران کریم پیش ازایه یادشده درپی توصیه به تهجدوبیداری درشب،خواندن قران ونافله شب راتاکیدمی نماید،تادرپرتوان ادمی به مقام محمودنائل شود.اسراء-۷۹.

البته (مقام محمود)مقام ویژه ای است که همه مردم ان راحمدمی کنندوان مقام شفاعت کبرای رسول خدا(ص)است که روزرستاخیزدران مقام قرارمی گیرند.(به نقل ازالمیزان).

انگاه خداوندمتعال به یکی دیگرازاعمال مهم دردل شب یعنی دعاونیایش که امادگی های روحی وباطنی ازهرجهت فراهم است اشاره نموده ومی فرماید:بگوپروردگارامرادرهرکارصادقانه قراربده.

بایستی انسان همواره ازخدادرخواست کندکه همه کارهای اوازروی صدق وراستی بوده وهمچنین ختم وپایان هرامری باصداقت ویکرنگی باشد.درحقیقت اغازوانجام تمامی کارها ومحورومدارهمه اموربرپایه ان باشد.

دومین درخواستی که پیامبر(ص)باحال تضرع وابتهال به پیشگاه ذات اقدس حق عرضه می نماید،همان است که درپایان ایه بدان اشاره شده است:

مقصودازاین دعای پیامبراسلام (ص)ان است که ،خداوندامرادرهمه کارهایاری کن،چه درامرتبلیغ وترویج دین مبین اسلام وچه درخصوص مبارزه بادشمنان،نیازمندبه نصرت ومساعدت تومی باشم،تابه سهولت بتوانم این رسالت عظیم ومسئولیت گرانسنگ رابه سرمنزل مقصودبرسانم.۱

ج)تقاضای فزونی علم ودانش:

((…وقل ربّ زدنی علما))طه-۱۱۴.

-بگوپروردگارابرعلم من بیفزا.

خداوندمتعال به پیامبراسلام توصیه می فرمایدمبنی براینکه پیش ازتمام شدن وحی به خواندنش شتاب نکن بلکه قدری درنگ وصبرداشته باش وازپروردگارت بخواه تابرعلمت بیفزاید.همانطورکه ملاحظه می فرمایید،یکی ازفرمان های اکیدخداوندبه پیامبر(ص)درخواست فزونی علم ازپروردگاراست.پرواضح است که افزون خواهی وتوسعه طلبی دربسیاری ازامور زشت وناپسنداست ولی درباره علم نه تنهامذموم نیست بلکه بدان ترغیب وسفارش نیزشده است.بویژه به پیامبری که چشمه سارعلم ومعرفت است وتمامی علوم ودانشهابه اومنتهی می شود.

بدیهی است علم ودانش مرزنمی شناسد،بااینکه هرچیزی دارای حدومرزی معین است لیکن علم هرگزنمی توان برای ان حدی تعیین نمود.ازاینروی انسان همواره بایستی ازخداونددرخواست کندکه هرچه اززمان سپری می شودبرمعلومات وی نیزافزوده گردد.۱

د)درخواست پناهندگی به خداوند:

((وقل ربّ اعوذبک من همزات الشّیاطین*واعوذبک ربّ ان یحضرون))مومنون-۹۷و۹۸.

-بگوپروردگارا،من ازوسوسه های شیاطین به توپناه می اورم.پروردگارا،ازاینان که نزدمن حضورمی یابندبه توپناه می برم.

یکی ازدعاهایی که خداوندبه پیامبرش تعلیم می دهداین است که به خدایش عرضه بدارد:من ازوسوسه های شیطانهابه توپناه می برم،ازاینکه انهانزدمن حاضرشوند.

مقصودازهمزات شیطان چیست؟

تفسیرقمی ازامام حسن عسکری (ع)نقل کرده که فرمود:همزه شیطان ان وسوسه هایی است که دردلت می اندازد.

پیامبربزرگواراسلام بااینکه ازمقام قدسیه الهی یعنی عصمت برخورداراست،مع الوصف این چنین به پیشگاه الهی دست به دعابرمی داردکه مباداخداوندلحظه ای اورابه خودش واگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا