۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعای بلقیس ملکه سبا

((رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین))نمل-۴۴ خداوند به سلیمان حکومتی بی نظیرعطاکرد.پرندگان نیزدرتسخیرسلیمان بودند.روزی سلیمان درمیان پرندگان،هدهدراندید.زمانی نگذشتکه هدهدباز امدوگفت:ازسرزمین سبابرای توخبری […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعای حضرت لوط(ع)

لوط درزمان حضرت ابراهیم می زیست پسربرادران حضرت وپیامبرالهی درشهرسدوم بود.اومردم شهرخودرابه توحیدوپاکی ودرستی دعوت می کرد.ثمره ده هاسال تبلیغ وفراخوانی او،گرایش افرادی اندک بود.درمیان مردم […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعاهای حضرت ابراهیم(ع)

اول:حضرت ابراهیم یکی ازپیامبران بزرگ الهی است.اوازبرجستگان دعوت به توحیددر طول تاریخ وپدربسیاری از پیامبران است. درزمانی برانگیخته شدکه مردم سخت دربت پرستی بودندوبت های گوناگون […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضرت نوح

))ربّ انّ قومی کذّبون *فافتح بینی وبینهم فتحاونجّنی ومن معی من المومنین))شعراء -۱۱۷و۱۱۸. ((پروردگارا،قوم من مراتکذیب کردند .بین من وانان داوری کن،ومراوکسانی که بامن ایمان اورده […]