۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعای حواریّون عیسی(ع)

((ربّناامنّابماانزلت واتّبعناالرّسول فاکتبنامع الشّاهدین))ال عمران-۵۳. -پروردگارابه انچه نازل کرده ای ایمان اوردیم وازفرستاده توپیروی نمودیم مارادرزمره گواهان بنویس. به هرترتیب این ایه شریفه اززبان حواریون  می […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

نیایش های حضرت موسی (ع)

الف)درخواستهایی ازخداوندبرای به انجام رسانیدن رسالتی عظیم: ((قال ربّ اشرح لی صدری ویسّرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهواقولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

نیایش های حضرت ابراهیم (ع)

الف)دعادرحق خودوپدرومادر ((ربنااغفرلی ولوالدیّ وللمومنین یوم یقوم الحساب))ابراهیم-۴۱ -پروردگارا،من وپدرومادرم ومومنان رادرروزی که حساب برپامی شود بیامرز. ابراهیم (ع)ازخداوندبرای خودوپدرومادرش طلب مغفرت می نمایدواین نمایانگرقدرشناسی وسپاسگذاری […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعای حضرت نوح(ع)

(( ربّ اغفرلی ولوالدیّ ولمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولاتزدالظّالمین الّاتبارا ))نوح-۲۸ -پروردگارا،مرابیامرزوهمچنین پدرومادرم وتمام کسانی راکه باایمان واردخانه من شدندومردان وزنان باایمان رابیامرزوستمکاران راجزبه […]