۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعای عرشیان درحق مومنان

((الّذین یحملون العرش ومن حوله یسبّحون بحمدربّهم ویومنون به ویستغفرون للّذین امنوا ربّناوسعت کلّ شی رحمه وعلمافاغفرللّذین تابواراتّبعواسبیلک وقهم عذاب الجحیم*ربّناوادخلهم جنّات عدن الّتی وعدتهم ومن […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعا در حق پدر و مادر

۱-طلب امرزش برای پدرومادر ((واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمه وقل ربّ ارحمهما کماربّیانی صغیرا))اسراء-۲۴. -باانهاخاکساری ومهربانی کن وبگو:پروردگاراهمانگونه که انهامرادرکودکی پرورش دادندتونیزانهارامشمول رحمت خودقراربده. این […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

درخواست دنیاطلبان و دعای حق پرستان

((فمن النّاس من یقول ربّنااتنافی الدّنیاوماله فی الاخره من خلاق ومنهم من یقول ربّنااتنافی الدّنیاحسنه وفی الاخره حسنه وقناعذاب النّاراولئک لهم نصیب ممّاکسبواواللّه سریع الحساب))بقره-۲۰۰-۲۰۲. -بعضی […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

نیایش های پیامبر گرامی اسلام (ص)

الف)طلب غفران الهی: ((وقل ربّ اغفروارحم وانت خیرالرّاحمین))مومنون-۱۱۸. -بگو پروردگارا،مرابیامرزوبرمن رحم کن که توبهترین رحم کنندگانی. ایه یاد شده،اخرین ایه سوره مومنون است که به عنوان […]