تألیفات

تالیفات:
آثارتالیف شده ارزشمندی از استاد شاهرودی به شرح ذیل می باشد:
آثار عمومی: (عطر ولایت –عطر نبوی-عطرعلوی-عطرفاطمی-عطرحسنی-وعطرحسینی
آثارتخصصی:شرح المنطق 3جلد وشرح جواهر 2جلد وشرح اصول فقه