انتشارات:
عمده فعالیت ،انتشارات خورشید عصر چاپ ونشر آثار استاد احمدی شاهرودی –چاپ تحقیقات وپژوهشهای انجام گرفته در موسسه وسایر موسسات ودر اهداف سالانه نشر دهها هزار جلد کتاب به کتابخانه های داخلی وخارجی وشرکت در نمایشگاههای بین الملل کتاب داخل وخارج کشوری