اساتید:
فقه و اصول: آیة الله العظمی وحید خراسانی-آیة الله العظمی مکارم شیرازی –آیة الله العظمی شبیری زنجانی--
فلسفه وعرفان: آیة الله حسن زاده آملی-آیة الله العظمی جوادی آملی-آیة الله انصاری شیرازی--
تفسیر: آیة الله العظمی جوادی آملی-وآیة الله شب زنده دار
رجال: آیة الله العظمی شبیری زنجانی –وآیة الله حرم پناهی
در حال حاضرایشان استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم وعضو کمیسیون تخصصی زنان واستاد مشاور وراهنما در مدارج علمی حوزه علمیه قم می باشند.