تاریخچه

 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور دین در عرصه های مختلف جامعه، عطش درک معارف اسلامی را دو چندان ساخت هرچند فهم عمیق این معارف خواست عمومی اقشار جامعه بود، ولی الگوهای تجربه شده در غرب از یک سو و تقابل دین با اندیشه های نو در بعضی موارد، نیاز به بازنگری و ارائه ی نو از معارف دینی برای جوانان را شدید تر ساخت.
توسعه برنامه های پژوهشی و پاسخ گویی به نیازهای اقناع نشده فرهنگی در حوزه اندیشه دینی باعث شد، مؤسسه فرهنگی خورشید حیات، با مجموعه ای از نیروهای کارآمد تحت اشراف، استاد احمدی شاهرودی در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نماید.
با ثبت انتشارات خورشید عصر، پژوهش در حوزه دین و چاپ کتب دینی از مهمترین اقدامات این مؤسسه می باشد.