وجوهات شرعی

وجوهات شرعی را می‌توانید از طریق شماره حساب‌های زیر واریز نمایید:


1- بانک تجارت
شماره حساب: 5301644622
شماره کارت :6273532090031561

به نام حسین احمدی شاهرودی ( بابت وجوهات شرعیه و نماز و روزه های استیجاری – رد مظالم و کفارات )

——————————————
2- بانک ملی
شماره حساب: 0306300360002
شماره کارت :6037991864137488

به نام حسین احمدی شاهرودی ( جهت اهداء نذورات- موقوفات – روضه خوانی – عقیقه – خیرات و مبرات )