12

محصولات فرهنگی
موسسه خورشید حیات در بخش نمایشگاه فعالیت نهادها وارگانها فرهنگی وامور خانواده به عرضه محصولات علمی وفرهنگی می پردازد:
گردآوری-تالیف تدوین مقالات ،ترجمه –حروف چینی ،ویرایش تصحیح ،طراحی وصفحه آرائی ،مشارکت در برگزاری همایش ها –برپایی نمایشگاه وجشنوارههای فرهنگی-طراحی سایت-ایجاد کتابخانه برای سازمانها