899762_272
زندگینامه استاد
استاد حسین احمدی شاهرودی فرزند حضرت آیة الله احمد علی احمدی شاهرودی قدس سره الشریف در سال 1360 وارد حوزه علمیه قم ومشغول تحصیل در علوم مقدماتی حوزه گردیدوهمراه با تحصیلات مقدماتی شروع به تدریس در سطح یک به مدت 25سال ودر سطوح عالی به مدت 20 سال مشغول بوده است
ایشان براساس وظیفه ورسالت والای روحانیت همراه باتحصیل وتدریس در ایام تعطیلی حوزه به کار تبلیغی در استانهای مختلف ایران وخارج از کشور به مدت 30 سال مشغول گردید.
استاد احمدی شاهرودی علاوه بر تدریس سطوح عالی وخارج در حوزه علمیه قم با دانشگاهها ومراکز عالی کشور همکاری علمی دارند .وی استاد مشاور و راهنما در حوزه علمیه قم و عضو کمیسون زنان و مسول موسسه فرهنگی خورشید حیات می باشد. استاد احمدی شاهرودی در مراکز دینی وعالی و صنعتی کشور حضور پیدا کرده وبا ایراد سخنرانی وپاسخگویی به سوالات علمی و تخصصی حضور چشم گیری دارند
81744786-70138213
اساتید خارج فقه واصول :
آیة الله العظمی وحید خراسانی-آیة الله العظمی مکارم شیرازی –آیة الله العظمی شبیری زنجانی-
اساتیدفلسفه وعرفان:آیة الله حسن زاده آملی-آیة الله العظمی جوادی آملی-آیة الله انصاری شیرازی-
اساتیدتفسیر:آیة الله العظمی جوادی آملی-وآیة الله العظمی شب زنده داری
رجال:آیة الله العظمی شبیری زنجانی –وآیة الله العظمی حرم پناهی
در حال حاضرایشان استاد عالی حوزه علمیه قم وعضو کمیسیون تخصصی زنان واستاد مشاور وراهنما در مدارج علمی حوزه علمیه قم می باشد.

 

تالیفات:
آثارتالیف شده ارزشمندی از استاد شاهرودی به شرح ذیل می باشد:
آثار عمومی: (عطر ولایت –عطر نبوی-عطرعلوی-عطرفاطمی-عطرحسنی-وعطرحسینی
آثارتخصصی:شرح المنطق 3جلد وشرح جواهر 2جلد وشرح اصول فقه
9
2
1
8
10
6
7
5
4
3